Je několik možností, jak může být prodej firmy strukturován, přičemž struktura má klíčový vliv na rychlost vypořádání, převod rizik a na způsob zdanění výnosu plynoucího z prodeje firmy.

Prodej akcií nebo obchodního podílu

Nejbežnějším a často nejjednodušším způsobem prodeje firmy je prodej jejích akcií nebo obchodního podílu v ní.

Je důležité doložit kupujícímu, že neexistují žádné právní vady související s vlastnictvím obchodního podílu. Velmi častým problémem bývá, že někdy ve vzdálenější minulosti došlo k převodu obchodního podílu na současné vlastníky takovým způsobem, který je možné zpochybnit. Například pokud došlo k převodu na současného vlastníka z jiného právní subjektu, který byl rovněž ovládán stejnou osobou (případně od osoby blízké), přičemž při převodu nebylo provedeno ocenění obchodního podílu soudem stanoveným znalcem, ačkoli legislativa už tehdy říkala, že takové ocenění je povinné. Takový převod může být i z dnešního právního pohledu považován za neplatný a je možné jej zpětně anulovat.

Pokud neexistují žádné překážky týkající se regulérnosti vlastnictví, převod bývá snadný a také z daňového hlediska bývá tím nejefektivnějším (viz. sekce „Daně a jak na ně“).

Mezi prodávajícím a kupujícím se v těchto případech uzavírá Smlouva o prodeji akcií nebo Smlouva o převodu obchodního podílu.

Prodej majetku

Ryzí prodej majetku bývá spíše ojedinělým způsobem prodeje firmy. Dokážeme si představit, že společnost prodá nemovitosti či jiná aktiva, která je možno pronajímat. Prodej majetku firmy se však častěji provádí formou tzv. „prodeje závodu“.

V případě prodeje majetku se zpravidla mezi prodávajícím a kupujícím uzavírá kupní smlouva.

Prodej závodu

To, co se v angličtině často nazývá „Asset Deal“ neboli prodej aktiv, je zpravidla prodejem závodu nebo části závodu. Na rozdíl od pouhého prodeje majetku zde dochází také k převodu obchodních vztahů firmy na nového vlastníka / nový právní subjekt, včetně vztahů se zaměstnanci, bankami (dokonce i bankovní účty se převádí z jednoho právního subjektu na druhý) atd.

Tento způsob prodeje je využíván zvláště v těch případech, kdy si prodávající přejí ponechat část podnikatelských aktivit a odprodat pouze jinou část. Také může být výhodné využít tuto metodu z daňového hlediska – obzvlášť tehdy, pokud existují dceřiné společnosti: část závodu může být vložena do dceřiné společnosti a obchodní podíl v dceřiné společnosti je pak možno prodat novému vlastníkovi způsobem, který může být daňově výhodný.

Prodávající i kupující by měli mít na paměti, že vždy existují vztahy obchodního charakteru, které nepřecházejí na nový subjekt v rámci převodu závodu. Například závazky vůči zaměstnancům z titulu jejich mezd přecházejí na nový subjekt, ovšem závazky vůči členům statutárního orgánu či jednatelům, závazky vůči správě sociálního zabezpečení či finančnímu úřadu jsou vždy spjaty s právním subjektem a nejsou součástí převodu závodu. Na to je třeba myslet i při oceňování.