Naše strategie

Dlouhodobý přístup

Zajímají nás podniky s růstovým potenciálem u kterých můžeme realizovat dlouhodobé strategické projekty na podporu dalšího rozvoje firmy.

Aktivní řízení

Nejsme čistě finančním investorem, jsme připravený převzít úplné vedení společnosti, doplnit management a společně pracovat na zvýšení hodnoty.

Dodržování pravidel

Jsme férovým partnerem, který dodržuje dohody. Uvědomujeme si, že prodej firmy je důvěrnou záležitostí a postupujeme vždy maximálně diskrétně.

Let na trhu
Počet podniků
Počet zaměstnanců
Celkové tržby (mil. Kč)

Co děláme

Kupujeme firmy od majitelů - zakladatelů

Zaměřujeme se na odkoupení 100% podílu ve firmách, kde původní majitelé z různých příčin už nemají zájem dál věnovat svůj čas společnosti. Typické důvody jsou chybějící nástupce z rodiny, dlouhodobá únava, zdravotní problémy, nebo jiný projekt kterému chcete věnovat více času. Nabízíme Vám nejen zasloužené zpeněžení dlouholeté, tvrdé dřiny ale i pokračování vaší práce se zaměřením na další rozvoj firmy.

Přinášíme nový management a probíráme úplné řízení firmy

Do řízení firem vedle sebe nabíráme špičkové lidi z daného oboru. Po krátkém přechodném období, zpravidla 3-6 měsíců, probíráme úplné řízení a umožníme tak odchod původních majitelů. Společně s novým managementem pracujeme na posilnění organizační struktury a zavádění procesů, které budou základem pro zvládnutí růstu.

Investujeme do rozšíření a modernizace

Sledujeme nejnovější trendy a zavádíme nové technologie, včetně automatizace výroby, se zaměřením na zvýšení produktivity. Využíváme finanční síly na realizaci dlouhodobých investic do rozvoje. Všechny firmy, s kterými jsme pracovali výrazně zvýšili svoje tržby a ziskovost. Zaměstnance nevyhazujeme, ale přesouváme na pozice s vyšší přidanou hodnotou.

Hledáme příležitosti pro akvizici a připojení menších firem z odvětví

Klíčovým prvkem vytváření hodnoty je pro nás vyhledání a akvizice dalších firem v odvětví, které zakoupenou firmu doplňují. Naším cílem je vytvoření integrovaného celku, který bude díky své velikosti, širší a komplexnější paletě produktů schopen konkurovat i na mezinárodní úrovni.

Jak probíhá prodej?

Časté otázky

Jaké firmy hledáme?

Zaměřujeme se na koupi středně velkých firem se silným tržním postavením

Základní investiční kritéria:

  • Tržby společnosti minimálně 10 milionů EUR
  • EBITDA společnoti mezi 2 – 6 milionů EUR
  • Preference majoritního podílu (min. 75%)

Z čeho financujeme koupi firem?

Koupi společností financujeme kapitálem, který spravujeme pro renomované zahraniční instituce.

Jaká budoucnost čeká Vaší firmu v našich rukách?

Každou společnost kupujeme s cílem jejího dalšího rozvoje. Po převzetí vedení novým managementem společně připravujeme a realizujeme projekty zaměřené na modernizaci výroby, rozšíření kapacit, expanzi na nové (zahraniční) trhy nebo zlepšení interních procesů.

Co bude se zaměstnanci po prodeji?

Uvědomujeme si že zaměstnanci Vám pomáhali s budováním firmy a proto je nechcete zradit. Pracujeme tak, abyste se kdykoli po prodeji společnosti mohl bez výčitek podívat svým zaměstnancům do očí.

Jak určíme hodnotu Vaší firmy?

Nejběžnějším způsobem je ocenění na základě násobku finančního ukazatele EBITDA (zisk před započetím úroků, daně z příjmů a odpisů), přičemž EBITDA se dá lehce spočíst na základě údajů uvedených ve Výkazu zisku a ztráty.

Výše násobku EBITDA závisí na mnoha faktorech, zejména na tom, nakolik je dané odvětví náročné na investice: pokud je nutné významnou část hotovosti získanou při běžné obchodní činnosti vynaložit na investice, násobek použitý pro výpočet hodnoty firmy bývá nižší — a naopak. Násobky se také liší podle oboru podnikání: například ve zdravotnictví jsou vyšší v porovnání s průmyslovou výrobou.

Rychle rostoucí obor s nízkou náročností na investice obvykle znamená vyšší násobek EBITDA.

Jaké jsou právní otázky prodeje?

Je několik možností, jak může být prodej firmy strukturován, přičemž struktura má klíčový vliv na rychlost vypořádání, převod rizik a daní.

Prodej akcií nebo obchodního podílu

Nejbežnějším a často nejjednodušším způsobem prodeje firmy je prodej jejích akcií nebo obchodního podílu v ní.

Je důležité doložit kupujícímu, že neexistují žádné právní vady související s vlastnictvím obchodního podílu. Velmi častým problémem bývá, že někdy ve vzdálenější minulosti došlo k převodu obchodního podílu na současné vlastníky takovým způsobem, který je možné zpochybnit. Například pokud došlo k převodu na současného vlastníka z jiného právní subjektu, který byl rovněž ovládán stejnou osobou (případně od osoby blízké), přičemž při převodu nebylo provedeno ocenění obchodního podílu soudem stanoveným znalcem, ačkoli legislativa už tehdy říkala, že takové ocenění je povinné. Takový převod může být i z dnešního právního pohledu považován za neplatný a je možné jej zpětně anulovat.

Pokud neexistují žádné překážky týkající se regulérnosti vlastnictví, převod bývá snadný a také z daňového hlediska bývá tím nejefektivnějším.

Mezi prodávajícím a kupujícím se v těchto případech uzavírá Smlouva o prodeji akcií nebo Smlouva o převodu obchodního podílu.

 

Prodej majetku

Ryzí prodej majetku bývá spíše ojedinělým způsobem prodeje firmy. Dokážeme si představit, že společnost prodá nemovitosti či jiná aktiva, která je možno pronajímat. Prodej majetku firmy se však častěji provádí formou tzv. „prodeje závodu”.

V případě prodeje majetku se zpravidla mezi prodávajícím a kupujícím uzavírá kupní smlouva.

 

Prodej závodu

To, co se v angličtině často nazývá „Asset Deal” neboli prodej aktiv je zpravidla prodejem závodu nebo části závodu. Na rozdíl od pouhého prodeje majetku zde dochází také k převodu obchodních vztahů firmy na nového vlastníka / nový právní subjekt, včetně vztahů se zaměstnanci, bankami (dokonce i bankovní účty se převádí z jednoho právního subjektu na druhý) atd.

Tento způsob prodeje je využíván zvláště v těch případech, kdy si prodávající přejí ponechat část podnikatelských aktivit a odprodat pouze jinou část. Také může být výhodné využít tuto metodu z daňového hlediska — obzvlášť tehdy, pokud existují dceřiné společnosti: část závodu může být vložena do dceřiné společnosti a obchodní podíl v dceřiné společnosti je pak možno prodat novému vlastníkovi způsobem, který může být daňově výhodný.

Prodávající i kupující by měli mít na paměti, že vždy existují vztahy obchodního charakteru, které nepřecházejí na nový subjekt v rámci převodu závodu. Například závazky vůči zaměstnancům z titulu jejich mezd přecházejí na nový subjekt, ovšem závazky vůči členům statutárního orgánu či jednatelům, závazky vůči správě sociálního zabezpečení či finančnímu úřadu jsou vždy spjaty s právním subjektem a nejsou součástí převodu závodu. Na to je třeba myslet i při oceňování.

Jaké jsou daňové dopady prodeje firmy?

Zdanění prodeje firmy závisí převážně na struktuře transakce a od typu prodávající strany.

Prodávajícím je fyzická osoba

Z pohledu fyzické osoby je daňově nejefektivnějším způsobem prodeje firmy prodej akcií nebo obchodního podílu, ovšem pouze za předpokladu, že prodávající byl vlastníkem prodávané firmy nejméně po dobu 5 let (v případě prodeje společnosti s ručením omezeným), resp. 3 roky (v případě prodeje akciové společnosti) — při splnění této podmínky může být celý zisk z prodeje firmy osvobozen od daně. Je důležité mít na paměti, že výše uvedené platí pouze tehdy, pokud podíl ve firmě není součástí obchodního majetku podnikatele — fyzické osoby (!). A dále, časový test se uplatňuje na každý jednotlivý podíl ve firmě, tedy například pokud byl někdo majitelem 50% podílu ve společnosti s ručením omezeným déle než 5 let, ovšem dalších 50% získal pouze před dvěma lety, pak se osvobození od daně vztahuje pouze na ten 50%-ní podíl, který vlastnil déle než 5 let.

Pokud prodávaný podíl neprojde výše uvedeným časovým testem, realizovaný kapitálový zisk je předmětem zdanění.

Někdy se stává, že prodávající prodává svůj závod, který provozoval coby podnikatel — fyzická osoba. To se obvykle provádí formou prodeje závodu, kdy prodávající osoba normálně zdaní výnos z prodeje. Daňově výhodnou cestou, jak prodej závodu uskutečnit, je provést vklad závodu do základního kapitálu právnické osoby (k tomu je nutné provést ocenění závodu znalcem) a následně prodat podíl v předmětné právnické osobě za znalcem stanovenou cenu — takto totiž na prodeji právnické osoby vlastně technicky není realizován žádný zisk.

 

Prodávajícím je právnická osoba

V případě prodeje akciového nebo obchodního podílu právnickou osobou je kapitálový zisk z prodeje dceřiné společnosti osvobozen od daně při splnění následujících podmínek:

  • Prodávající (právnická osoba) je akciovou společností nebo společností s ručením omezeným;
  • Prodávaný podíl činí 10% a více;
  • Prodávající právnická osoba byla majitelem prodávaného obchodního podílu po dobu delší než 12 měsíců.

Tento daňově výhodný režim prodeje nelze uplatnit, pokud je dceřiná společnost (prodávaná společnost) v likvidaci.

Pokud nebyla naplněna lhůta 12 měsíců pro držení prodávaného podílu, kapitálový zisk se normálně daní, přičemž za náklady (položku snižující daňový základ) lze považovat účetní hodnotu prodávaného akciového či obchodního podílu.

Portfolio

Tom Market

Tom Market je jediná, nezávislá síť franšízových prodejen potravin v Maďarsku. V současnosti má více než 100 lokací.

Současná investice

Pek-Snack

Provozovatel franšízové sítě pekáren s dopékaným mraženým pečivem pokrývající Maďarsko (č. 2 na trhu ) a Chorvatsko (č. 3 na trhu) s 1800 prodejními místy.

Současná investice

IMECON

Imecon je přední česká společnost zabývající se vývojem a výrobou obytných kontejnerů a modulárních staveb.

Současná investice

GPS Tuner

Evropský lídr v tržním segmentu navigačního softwaru pro cyklisty. Kromě spolupráce s mnoha giganty z e-bike průmyslu je společnost v daném odvětví průkopníkem v oblasti sběru a analýzy dat.

Prodán v roce 2018.

Medicover

B2B privátní poskytovatel ambulantní zdravotní péče v České republice a na Slovensku s vedoucím postavením na trhu.

Prodán v roce 2015.

Profirent

Nejvýznamnější poskytovatel služeb pronájmu stavební techniky s vedoucím postavením na maďarském trhu, každoročně obsluhující několik tisíc stavebních společností a eventových agentur.

Prodán v roce 2017.

O nás

Naše společnost se jmenuje Oriens a jsme správcem fondů soukromého kapitálu, nezávislé poradenství v oblasti nákupu a prodeje společností, jakož i na průzkum trhu.

Máme kanceláře v Praze a v Budapešti, kde se nachází naše centrála.

Jsme zároveň minoritním společníkem ve společnosti Concorde MB Partners, zdaleka největší poradenské společnosti v oblasti nákupu a prodeje firem v Maďarsku, kde tato společnost zorganizovala již téměř 100 prodejů a nákupů firem.

Více informací můžete získat na webových stránkách www.oriensim.com.

Náš tým

Miloň Miller

Investment Director

Náš český tým vede Miloň Miller, ekonom a zkušený manažer. Před příchodem do společnosti Oriens byl generálním ředitelem společnosti Medicover ČR.

Email: milon.miller@prodavamfirmu.cz

Jaroslav Kocian

Investment Associate

Jaroslav je poradce se zkušenostmi z oblasti finančních analýz. Dřívě působil ve známých společnostech PwC, KPMG a BNP Paribas.

Email: jaroslav.kocian@prodavamfirmu.cz

Gabriel Szuma

Investment Associate

Gabriel má za sebou zkušenosti z USA i Číny. Působil v poradenské firmě Arthur D. Little a později ve fondech rizikového kapitálu.

Email: gabriel.szuma@prodavamfirmu.cz

Kontakty

Napište nám

captcha