Hodnota firmy se odvíjí zejména od její finanční výkonnosti. Někdy se společnosti oceňují na základě hodnoty jejich majetku, což je však méně běžné – zpravidla je tomu tak v případech, kdy firma vlastní větší množství hodnotných nemovitostí, finančního majetku (podíly v jiných firmách), atd.

Nejběžnější způsob, jak investoři oceňují společnosti, je ocenění na základě finančního ukazatele EBITDA (zisk před odečtením úroků, daně z příjmů a odpisů), přičemž ukazatel EBITDA se dá lehce spočíst na základě údajů uvedených ve Výkazu zisku a ztráty. Hodnota se většinou pohybuje v rozmezí čtyř až osminásobku EBITDA; tímto způsobem se spočte tzv. hodnota závodu („Enterprise Value“). V případě, že společnost má finanční závazky vůči bankám nebo jiné dlouhodobé závazky, výše dluhu se odečte od hodnoty závodu. Na druhou stranu pokud má společnost přebytečnou hotovost na účtu v bance, tato přebytečná hotovost se k hodnotě závodu připočte.

Výše násobku EBITDA závisí na mnoha faktorech, mimo jiné na tom, nakolik je dané odvětví náročné na investice: pokud je nutné významnou část hotovosti získanou při běžné obchodní činnosti vynaložit na investice, násobek použitý pro výpočet hodnoty firmy bývá nižší – a naopak. Násobky se také liší podle oboru podnikání: například ve zdravotnictví se násobky pohybují okolo 8, zatímco u průmyslové výroby bývají v rozmezí 4-5. Rychle rostoucí obor s nízkou náročností na investice obvykle znamená vyšší násobek EBITDA.

Pokud je společnost ztrátová či její ukazatel EBITDA je záporný, je možné využít alternativní metody ocenění: ocenění na základě dlouhodobých aktiv, v některých případech se používají násobky tržeb (například se hodnota závodu určí jako 0,7-násobek jeho tržeb). I v takových případech se ovšem při výpočtu hodnoty firmy odečte výše dluhů.

Orientační výpočet hodnoty Vaší firmy si sami můžete udělat takto:

  1. Vezměte si Výkaz zisků a ztrát („výsledovku“) za poslední relevantní roční období. Sečtěte hodnotu na řádku „Provozní výsledek hospodaření“ (řádek bývá na formálním výkazu v levém sloupci označen jednou hvězdičkou) a hodnotu na řádku „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku“ (řádek označený ve výkazu E.1.).
  2. Součet předmětných dvou čísel vynásobte šesti.
  3. Vezměte si druhý účetní výkaz – Rozvahu. Od násobku dle předchozího bodu odečtěte celkové závazky, které naleznete v rozvaze na řádku „Závazky“ (řádek označený v rozvaze na straně pasiv písmenem C).
  4. K vypočtené částce připočtěte stav finančních prostředků – v rozvaze se jedná o řádek „Peněžní prostředky“ (řádek označený na straně aktiv jako C.III.).
  5. Výsledné číslo vám říká, jaká je přibližná hodnota Vaší firmy. Pokud jsou Vaše účetní výkazy zpracovány v tisících korun, pak i hodnota firmy je v tisících korun.